1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
  / ทีมงาน
 
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่  

 

ผู้อำนวยการสำนักอาหาร

ดร.ทิพย์วรรณ  ปริญญาศิริ

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ

นางมาลี จิรวงศ์ศรี

 

ที่ปรึกษาหน่วยเคลื่อนที่ฯ

นายอารยะ  โรจนวณิชชากร

 

ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไป

น.ส.ราตรี    ต้อยบุญตาม

น.ส.อนงค์   บานแย้ม

 

หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่ฯ

น.ส.วรดา          อ่ำบุญ

น.ส.กลางกมล  จันทราสุทธิ์

น.ส.จิราภรณ์  ยอดเถื่อน

ทีมปฏิบัติการ

ทีม Education                 ทีม Rapidsurvey          ทีม ฉลากโภชนาการแบบGDA       ทีม Primary GMP

น.ส.วิรัตน์ดา    ดวงใจ       นายกันต์  สวัสดิ์ไชย            น.ส.พชระ  รัตนทิฆัมพร                   น.ส.กนกวรรณ   จิตต์พงษ์

น.ส.ปวีณา  แก้วมิตร์         น.ส.สุธัญญา  จงอุตส่าห์                                                           น.ส.ชญาณ์พิมพ์  เหลืองดิลก        

น.ส.อริษา  จันทร์ทำ         น.ส.รัชวรรณ   จันทเขต              ทีม ไอโอดีน                         น.ส.ผณินนันท์  อาคม

                                      น.ส.ชลธิชา      หมื่นชำนาญ      น.ส.ลักษิกา  คำศรี                     น.ส.ภัสสร  มีแก้ว      

                                       น.ส.สุดารัตน์  เรืองวงษ์            น.ส.จินดาวรรณ  ปัญจางค์เจริญ   น.ส.นิศารัตน์  สุวรรณสวัสดี     

                                       น.ส.ชมพูนุท   ทองสมัคร         น.ส.ศุทธินี  ดำรงศักดิ์                      

                                                                      ทีม น้ำตู้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำมันทอดซ้ำ                       

                                                                                   น.ส.วรัญญา   สระแก้ว

                                                                                             

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.อุทุมพร        สมัครการ

น.ส.วรรณพิมล  แจ่มวิจิตรโต

นายศรายศ        เถียรทวี

 

พนักงานขับรถ

นายชำนาญ    สุภาพงษ์

นายวัชรินทร์    เรืองวงษ์

นายชนทิตย์    หมวดผา

นายธีรพงษ์     ทองเรือง

 

 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime