1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก พีวีซี คอมพาวด์ เม็ดพลาสติก pvc , pvc compound
 
 

หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-590-7252, 02-590-7026
โทรสาร : 02-590-7026

Email address :
rapidsurveymu@gmail.com
   
 
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่สำนักอาหาร จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์
2. ให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร
3. ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ปรุงจำหน่าย
4. ลงบันทึกข้อมูล Real time
5. รวบรวมและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อรายงานผู้บริหาร
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และสรุปงานได้
5. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กล้าแสดงออก
6. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี


เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
5. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
6. สำเนาใบผ่านงาน พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
7. สำเนาใบผ่านการเรียน รด./การเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

สนใจติดต่อ คุณอุทุมพร สมัครการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข สำนักอาหาร
อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 420
โทรศัพท์ 02-590-7252 โทรสาร 02-5907026


เงินเดือน : 10000.00

.......................................................................................................

 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime